Pozyskiwanie obiektów do zbiorów

Muzeum Narodowe w Gdańsku pozyskuje nowe nabytki poprzez zakupy, dary i przekazy; przyjmuje też obiekty w depozyt, zarówno od instytucji, jak i osób prywatnych.

Oferty sprzedaży/darowizny/depozytu można składać osobiście w sekretariacie Oddziału Sztuki Dawnej (Gdańsk, ul. Toruńska 1, tel. 58 301 68 04), listownie (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk) lub e-mailem pod adresami: m.podgorzak@mng.gda.pl (Magdalena Podgórzak – sekretarz Muzealnej Komisji Zakupów, tel. 58 301 70 61, w. 260) lub info@mng.gda.pl.

Oferta, oprócz zdjęć obiektów, powinna zawierać podstawowe informacje na ich temat, dane dotyczące wyceny, wymagane są też dane oferenta – imię, nazwisko, ew. adres i numer telefonu.

Wszystkie oferty są archiwizowane w Dziale Głównego Inwentaryzatora. Sekretarz Muzealnej Komisji Zakupów przesyła je do poszczególnych opiekunów pracowni, którzy opiniują wnioski. Jeśli decyzja jest pozytywna, opiekunowie sami prowadzą dalsze rozmowy z oferentem; jeśli jednak wydadzą opinię , to sekretarz Komisji informuje o tym oferentów pisemnie.

O ostatecznym przyjęciu obiektu do zbiorów decyduje Muzealna Komisja Zakupów, która zbiera się kilka razy w roku (z przerwą w czasie wakacji). Oferenci są informowani o decyzji Komisji – w przypadku decyzji pozytywnej otrzymują pocztą odpowiednie dokumenty do podpisania (umowę darowizny/kupna-sprzedaży/depozytu; rachunek). Fizyczne przekazanie nowo nabytych obiektów do Muzeum powinno, ze względów bezpieczeństwa, nastąpić dopiero po obradach Komisji.

Oferenci, którzy przekażą Muzeum obiekty w darze, otrzymają pocztą oficjalne podziękowanie oraz informację o nadaniu numeru inwentarzowego i wpisie do ewidencji muzealnej.