Dokumenty historyczne

W 1998 roku wydzielono w obrębie Oddziału Etnografii Pracownię Dokumentacyjno-Historyczną. Do tej pory zgromadziła ona zbiór fotografii z I połowy XX wieku, prezentujący głównie wizerunki miejscowości i ludności Kresów II Rzeczypospolitej oraz oryginalne dokumenty z końca XIX i I połowy XX wieku. Zbiór ten, zawierający 225 obiektów, doskonale służy w uzupełnianiu treścią ikonograficzną i historyczną wystaw organizowanych w Oddziale Etnografii. Znalazły się w nim świadectwa szkolne, dyplomy, indeksy, druki ulotne, pamiętniki, mapy, plany, pocztówki, broszury przywiezione na teren Pomorza przez ludność przesiedloną z dawnych Kresów. Wyróżnia się w nim ciekawy zestaw poleskich fotografii, dokumenty i zdjęcia z Wilna, Lwowa, Wołkowyska, Grodna, Brasławszczyzny i Huculszczyzny.