Grafika – nowe nabytki

2010

  • Francesco Bartolozzi, Wojownik, MNG/SD/4225/G, (OT 16 SD/2010)
  • Francesco Bartolozzi, MNG/SD/4226/G, (OT 17 SD/2010)
  • Francesco Bartolozzi, Prospero…, MNG/SD/4227/G, (OT 18 SD/2010)