Praca

 • Gdańsk, 23 maja 2017.

  Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko
  asystent muzealny lub adiunkt muzealny w Oddziale Etnografii

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekuje się:

  wymagania podstawowe:
  - wykształcenie wyższe  zawodowe lub wyższe o kierunku etnografia lub etnologia lub,   antropologia kulturowa, lub  historia sztuki, lub kulturoznawstwo
  - znajomość język angielskiego
  - doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych
  - znajomość pakietu biurowego MS Office
  - pełna zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych;
  - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

  wymagania dodatkowe:
  - odporność na stres i  umiejętność pracy pod presją czasu ;
  - skrupulatność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, samodzielność, terminowość;
  - umiejętność  planowania i organizacji pracy oraz skuteczność działania;


  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
  - Curriculum Vitae (CV);
  - list motywacyjny;
  - kserokopie dokumentów  potwierdzające wykształcenie i staż pracy;
  - kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe;
  - pisemne własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; dodatkowo zawierające klauzulę o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.


  Wyżej wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Narodowego w Gdańsku ul. Toruńska 1 lub przesyłać na adres:

  Muzeum Narodowe w Gdańsku,  
  ul. Toruńska 1
  80-822 Gdańsk

  do dnia 14.06.2017 r.


  Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które wpłyną do Muzeum Narodowego w Gdańsku do dnia 14.06.2017 r. (nie liczy się data stempla pocztowego).


  Ocena ofert pod kątem spełniania wymogów podstawowych oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi podstawowe odbędą się po w/w terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.


  Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

  Informujemy, że złożonych ofert nie zwracamy. 


 • Gdańsk, 18 maja 2017.

  Muzeum Narodowe w Gdańsku informuje, że został zakończony nabór na stanowisko: kierownik Działu Kadr.

  Nie został wyłoniony żaden kandydat.


 • Gdańsk, 31 marca 2017.

  Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko
  kierownika Działu Kadr
   

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekuje się:

  wymagania podstawowe:
  - wykształcenie wyższe;
  - minimum czteroletni staż pracy na stanowisku w dziale kadr;
  - bardzo dobra znajomość  i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  - umiejętność obsługi  programów Excel, Word;
  - umiejętność obsługi  programów kadrowo-płacowych;
  - pełna zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych ;
  - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   

  wymagania dodatkowe:
  - odporność na stres i  umiejętność pracy pod presją czasu ;
  - skrupulatność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  samodzielność,  terminowość;
  - umiejętność  planowania i organizacji pracy oraz skuteczność działania;
   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
  - Curriculum Vitae (CV);
  - list motywacyjny;
  - kserokopie dokumentów  potwierdzające wykształcenie i staż pracy;
  - kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe;
  - pisemne własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; dodatkowo zawierające klauzulę o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.
   

  Wyżej wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Narodowego
  w Gdańsku ul. Toruńska 1 lub przesyłać na adres:
  Muzeum Narodowe w Gdańsku,  
  ul. Toruńska 1
  80-822 Gdańsk
  do dnia 30.04.2017 r.
   

  Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, które wpłyną do Muzeum Narodowego w Gdańsku do dnia 30.04.2017 r.

  Ocena ofert pod kątem spełniania wymogów podstawowych oraz rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi podstawowe odbędą się po w/w terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.

  Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
   

  Informujemy, że złożonych ofert nie zwracamy.